Privacyverklaring

Stichting Stop Bewust (hierna: SSB) biedt informatie en advies over stoppen met roken. Stichting Stop Bewust respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door SSB worden verwerkt

PRIVACYVERKLARING STICHTING STOP BEWUST

Stichting Stop Bewust (hierna: SSB) biedt informatie en advies over stoppen met roken. Stichting Stop Bewust respecteert de privacy van
eenieder van wie persoonsgegevens door SSB worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website
www.stichtingstopbewust.nl (hierna: “deze website”). SSB acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. SSB zal uw
persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).
SSB verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

1) Uw toestemming

Van deze grondslag is sprake wanneer:

 1. u via een van de contactformulieren of de chatmodule op deze website, per e-mail, post, via social media of op welke andere wijze
  dan ook contact opneemt met SSB, zich via deze website inschrijft voor de ontvangst van nieuwbrieven of wanneer u op deze
  website een review schrijft. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt, zich inschrijft voor
  de ontvangst van nieuwsbrieven of een review schrijft;
 2. u naar aanleiding van het contact met SSB over stoppen met roken toestemming aan SSB geeft om uw persoonsgegevens te delen
  met een hulpverlener of om u door te verbinden met een hulpverlener;
 3. SSB uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden dan genoemd onder a) en hieronder onder 2), 3) en 4) wil gebruiken. In dit
  kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien SSB meerdere
  doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal SSB u hierover informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming
  vragen.

In het kader van de wettelijke grondslag “toestemming” verwerkt SSB uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat nodig is
om uw verzoek in behandeling te nemen of uitvoering te geven aan hetgeen waarvoor u toestemming hebt gegeven. Indien u zich voor de
ontvangst van nieuwbrieven hebt ingeschreven, kunt u zich voor de verdere ontvangst daarvan uitschrijven op de daartoe in de
nieuwsbrieven aangegeven wijze.

2) Ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en SSB of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst.

Van deze grondslag is sprake wanneer u als bedrijf (consultancy)diensten van SSB afneemt of daarvoor bijvoorbeeld een offerte heeft
aangevraagd. Ook is hiervan sprake indien tussen u en SSB een overeenkomst bestaat in het kader waarvan u SSB sponsort of een donatie
aan SSB verricht.
In het kader van deze wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens, verwerkt SSB uw persoonsgegevens uitsluitend
indien en voor zover dat noodzakelijk is ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In dit verband kunnen uw persoonsgegevens
ook met derden worden gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, zoals met externe
dienstverleners met wie SSB samenwerkt bij de uitvoering van overeenkomsten.

3) Een gerechtvaardigd belang.

Van deze grondslag is sprake bij:

 1. het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door SSB ingeschakelde hostingpartij die het functioneren van deze website
  mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels deze website verstrekte persoonsgegevens op te slaan en om deze website en emailvoorzieningen van SSB deugdelijk te kunnen laten werken;
 2. het door SSB verstrekken van persoonsgegevens aan een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van SSB te kunnen
  verzorgen;
 3. het door SSB automatisch verstrekken van persoonsgegevens aan de exploitant van de door SSB gebruikte callcentersoftware,
  software voor het versturen van nieuwsbrieven en software voor het beantwoorden van reacties via social media. Dit is voor SSB
  nodig om van de functionaliteiten van deze software gebruik te kunnen maken en om haar dienstverlening te kunnen verbeteren;
 4. het verwerken door SSB van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is aan de orde wanneer met SSB
  samenwerkende partijen – met toestemming van de betrokkene – persoonsgegevens aan SSB verstrekken. Deze verwerking van
  persoonsgegevens gebeurt uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de betrokkene
  toestemming heeft gegeven aan de betreffende met SSB samenwerkende partij.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt SSB uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de
betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

4) Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer SSB moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen en
loonadministraties gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Toegang tot persoonsgegevens
Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van SSB hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is
ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie SSB
persoonsgegevens deelt. SSB zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van SSB
vallen, evenals door SSB ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover
SSB de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal SSB de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen
dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het
hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en
organisatorische maatregelen treffen als SSB, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Uw rechten
U heeft het recht om SSB te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende
verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij SSB een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die SSB verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde
organisatie te sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt SSB u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SSB zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken,
reageren op uw verzoek.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze
toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de
intrekking daarvan.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig
bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door SSB slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is.
SSB legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige
vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens
met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door SSB, kunt u contact
opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van SSB. Deze persoon helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over
de verwerking van uw persoonsgegevens door SSB of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Stichting Stop Bewust
Keizersgracht 391A
1016 EJ Amsterdam

Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Michiel van Mameren
Telefoonnummer: 088-5006600

https://stichtingstopbewust.nl/wp-content/themes/stichting-stop-bewust